БСК: За 15 години българският износ е нараснал четири пъти

ръст на българския износЗа 15 години българският износ е нараснал четири пъти, но за някои групи стоки увеличението е значително по-голямо. Така експортираните части за автомобили са се увеличили 33 пъти, електрониката 12,  а зърното - 13 пъти. Това показва анализ на българския износ в периода 2001-2015 г., изготвен от Центъра за външноикономическо сътрудничество при БСК.В анализа обаче се отбелязва, че България единствена в ЦИЕ има суровини сред водещите експортни стоки. Нарастването на българския износ се дължи 2/3 на ръст в количествата изнесени стоки и 1/3 на ръст в експортните цени.Курсът на щатския долар към лева влияе върху износа на България в краткосрочен план - експортът успява да се адаптира към промените в курса на долара, но с известно забавяне. През разглеждания 15-годишен период курсът на американския долар е имал по-голямо значение за борсовите стоки (суровините) и почти не се е отразявал на стоките с по-висока добавена стойност.За 15 години (2001-2015 г.) българският износ, измерен в щатски долари, е нараснал 4 пъти, като спад е отбелязан само през 2009 и 2015 г. За сравнение, за същия 15-годишен период ръстът на световния внос е 1,6 пъти, като най-големи вносители през 2015 г. са САЩ и Китай.Водещи пазари за български стоки са Германия и Италия, следвани от балканските ни съседи Турция, Румъния и Гърция. Сериозен ръст бележи износът за Китай, Полша, Чехия и Египет, а по-забележимо отстъпление има в износа за САЩ и за Македония.Изпреварващо се развива износът на електроника и електротехника, като за 15 години той нараства почти 12 пъти и се изкачва от 7-мо на 2-ро място в износната листа;Също силно се представят: зърнените култури – 13 пъти нараства износът им, маслодайните семена – 12 пъти, фармацевтичните продукти – 11 пъти, стъкло и стъклени изделия – 12 пъти;Най-голям ръст бележи износът на транспортни средства и техни детайли – 33 пъти.Забележимо над средния ръст имат мед и медни изделия, пластмасови изделия, мебели и осветителни тела, оръжия и муниции.Под средния ръст на износа имат изделията от дърво, без мебели.Доста по-слабо и със спад се представят стоките в групи „облекла и текстил“ и „желязо и стомана“.Расте вносът на руди и концентрати, фармация, маслодайни семена, животински мазнини, скъпоценни камъни и метали, торове, какаови изделия, кафе, храни, мед и медни изделия, плодове, фуражи, етерични масла, никел, желязо и стомана.По-слабо търсене на световните пазари и дори спад се наблюдава при машини и апарати, транспортни средства, органични химикали, трикотаж и конфекция, рибни продукти, хартия и картон, дървен материал, играчки, памук, тютюн и цигари, книги.

Качествени изменения
Наблюдава се ръст на износа на стоки с по-висока добавена стойност. През 2001 г. около 36% от износа е бил на суровини и продукти с много ниска степен на преработка, преди кризата през 2008 г. – около 33%, а през 2015 г. – 30%:
•     Нефтопродуктите продължават да имат водеща роля в износа, като новите производства водят до ръст в износа на масла от почти 400 пъти.
•     Благодарение на по-дълбочинна преработка намалява делът на нерафинираната анодна мед, за сметка на рафинираната катодна.
•     Пшеницата и маслодайният слънчоглед имат ръст 15-16 пъти, царевицата – 40, рапица – 110 пъти, но това се дължи на избрания модел за субсидиране в българското селско стопанство.
•     Износът на руди и концентрати от благородни метали расте 412 пъти, насочен е към държави с по-ниски екологични и трудови стандарти, където се преработва основно до злато.
•     За 15 години медикаментите се изкачват от 11-та на 3-та позиция.
•     Износът на изолирани проводници се изкачва от 18 на 7 място и се увеличава 10 пъти. Части за електроапаратура се изкачват от 129 на 10 място с ръст от 42 пъти.
•     Прави впечатление нарасналият износ на готови автомобили, който се дължи както на скромното национално производство, така и на ре-експорт на автомобили от висок клас, основно за Германия и, в доста по-малка степен – за Турция.
•     Много сериозен ръст има при няколко електронни и електротехнически продукти, хладилници, пластмаси на листа, велосипеди, гумени тръби, телевизори (основно за Италия и след това – за Великобритания).
Основни пазари за стоки с по-голяма добавена стойност са Германия, Италия, Франция, но изделията ни се вграждат там и след това се реализират в целия свят. България може да увеличи износа си за развитите държави, като стане подизпълнител на техните фирми и се включи в глобалните вериги на доставки, се казва в анализа.Основните групи стоки и услуги в българската експортна листа с относително голяма добавена стойност са:
-     Компоненти за автомобилостроене и машиностроене като хидравлика, машинни възли, акумулатори, лагери, кабели, електротехнически и електронни изделия, електрически ръчни инструменти;
-     Хладилници, фризери и санитарен фаянс; изчислителни машини;
-     Някои фармацевтични и медицински изделия;
-     Оптични изделия, сензори;
-     Някои софтуерни продукти за управление на процеси, игри;
-     Любителска радиотехника, сноуборд, велосипеди.
Нарасналата конкурентоспособност се дължи основно на международни компании в България, и по-малко на местни фирми.Качествените характеристики на българския износ догонват средноевропейските показатели, но недостатъчно бързо. Както и досега, България е лидер в износа на някои нишови продукти. Такава трябва да бъде и по-нататъшната специализация – продуктова, а не секторна, препоръчват анализаторите.
България и  ЦИЕ
Сравнението между представянето на България и други държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) - Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения показва:
•     Сравнително еднакъв ръст при износа на зърнени култури и фармация;
•     ЦИЕ има значително по-голям ръст при износа на тютюневи изделия, а България - при износа на електроника и електротехника, транспортни средства и части, маслодайни семена и стъкло;
•     В ЦИЕ сред водещите 5 групи стоки няма суровини, а в България начело са горивата, медните изделия (трета позиция) и зърното (пета позиция). Никой от ЦИЕ, освен България, не изнася руди и шлаки.
•     Сред водещите продукти в ЦИЕ, които не попадат в топ 20 на българската експортна листа, са гумените изделия, оптическа и медицинска апаратура, хартия и картон, кораби, месо, играчки, обувки.
Сравнението между България, Румъния и Словакия показва, че:
•     България изпреварва Румъния и Словакия по ръст на износа на горива (въпреки, че Румъния има съществени собствени залежи, износът й на горива е едва на 4 място по значение), конфекция, мебели и осветителни тела, стъкло, алуминиеви продукти.
•     Румъния и Словакия имат по-добър ръст при машини и зърно. Освен тези групи стоки, Румъния впечатлява с износа на фармация, транспортни средства, маслодайни семена и тютюневи изделия.
•     В Словакия водещите три групи стоки в износа са превозни средства и части за тях, електротехника и електроника (с ръст 13 пъти), и машини и части. Тези три групи формират 60% от словашкия износ, което е пример за интелигентна специализация.
Износът на суровини
Големият дял на износа на суровини и стоки с много ниска степен на преработка е показател за нарушени междуотраслови връзки. Суровините се изнасят не защото навън постигат по-добри цени, а защото в България няма купувач за тях.България е близо до предела си в износа – почти няма какво повече да предложи на външните пазари. Необходими са инвестиции в нови услуги и нови производства на стоки. Необходимо е развитие на хоризонтални кооперации вътре в страната за последваща преработка на продуктите и повишаване на добавената стойност.Увеличаване на износа с по-висока добавена стойност изисква държавната подкрепа да се пренасочи към все по-задълбочена и последваща преработка на продукти. Държавна подкрепа може да се желае и за насърчаване включването на българските производителни в глобалните вериги на доставки.Пазарът на ЕС не е достатъчно динамичен. За запазване на експортния ръст е необходимо увеличено присъствие на други пазари. С приближаване на Западните Балкани към членство в ЕС ще нараства тяхната конкуренция както на пазарите ни, така и в привличане на качествени инвестиции.Тенденцията към повишаване на технологичното ниво на производствата ще засили търсенето на средно и висококвалифицирана работна ръка. От друга страна, ще се засили излишъкът от неквалифицирана работна ръка, смятат експертите.

Източник: http://www.investor.bg/analizi/85/a/bsk-za-15-godini-bylgarskiiat-iznos-e-narasnal-chetiri-pyti-219050/

 
Реконтра: Лукарски предлага на Русия заедно да строим кораби

стрим кораби с русияВ деня, в който основна "новина" у нас е включването на България в общ черноморски флот с Турция и Румъния, който според някои медии ще бъде насочен срещу Русия, министърът на икономиката Божидар Лукарски намери позитивен прочит на тази информация. В момента той е на посещение в Санкт Петербург.
Лукарски се срещнал с министъра на промишлеността и търговията на Руската федерация Денис Мантуров и му предложил организиране на съвместни българо-руски производства на високотехнологични изделия и такива с голяма добавена стойност, които да се реализират на пазарите в Русия, ЕС и в трети страни. "Готови сме да окажем съдействие за организиране на съвместни производства", уверил министър Лукарски и влязъл в конкретика.Според пресслужбата на ведомството си той предложил съвместно производство на морски съдове и плаващи платформи."Министър Лукарски информира руския си колега за резултатите от проведено заседание на работната българо-руска група по корабостроене и изтъкна, че страната ни е заинтересовани българските корабостроители да произвеждат плавателни съдове и оборудване за тях, както и да извършват ремонти на съдове и плаващи платформи с руската страна. Министърът на икономиката постави и въпроса за възстановяване на кооперираното производство на двигателни мостове за „Камаз“ в България", пише в прессъобщението на икономическото министерство.

Източник: http://clubz.bg/41007rekontra_lukarski_predlaga_na_rusiq_zaedno_da_stroim_korabi

 
Заетите в българската аутсорсинг индустрия ще достигнат 60 хил.

аутсорсингОколо 40 000 са работещите в аутсорсинг индустрията в България, а до 2020 г. броят им може да достигне 60 000, заяви президентът Росен Плевнелиев при откриването на Третата годишна аутсорсинг конференция. Във форума, организиран от Българската аутсорсинг асоциация и "Капитал", участваха десетки представители на компании от сектора, български и международни консултанти и анализатори.Според Плевнелиев оборотът на индустрията през 2014 г. е бил 3% от БВП и продължава да расте. И макар България да е сред водещите дестинации в Европа и света, отворен остава въпросът с квалифицираните кадри. Според държавния глава образователната система трябва да се реформира, за да предоставя точните хора на компаниите от сектора.
Около 91% от големите фирми за изнесени услуги в страната работят от София, уточни и кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя цитира проучване на Българската аутсорсинг асоциация, според което английският език се говори най-активно сред хората между 29 и 34 г., а 33% от тях живеят в София. В столицата са и най-големият брой владеещи професионално немски език. Фандъкова заяви, че има софийски училища, които могат за подготвят IT кадри за 18 месеца.Според представители на различни международни компании за българските аутсорсинг фирми е най-важно да достигнат бързо до точните клиенти. "В Германия има недостиг на 40 000 IT специалисти, от тях 9000 са само в провинция Баден-Вюртемберг. Всеки ден местните компании получават десетки предложения за аутсорсване на дейност в различни европейски страни. За българските IT фирми основната задача е как спечелят тези поръчки, като бъдат предпочетени пред останалите", заяви Тил Хандорф, управляващ директор на Sourceconomy.Друг въпрос пред индустрията в България е как да премине на "следващото ниво" и да предоставя все повече услуги с добавена стойност. Според представители на сектора в момента в цял свят тече трансформация с навлизане на нови технологии като интернет на нещата, роботика и автоматизация, машинно самообучение и др. "Все още не можем да знаем как точно ще се отразят тези промени", заяви Питър Щор, отговарящ за стратегическите сделки за Централна и Източна Европа в Hewlett Packard Enterprise Според него аутсорсингът ще продължи да предоставя услуги, от каквито клиентите имат нужда. На подобно мнение е и Георги Георгиев, изпълнителен директор на "Адеко България". "Технологиите променят бизнеса, но все още има нужда от хора, които да разбират тези процеси", заяви мениджърът.В София са огромна част от заетите в сектора, но през последните години се отварят все повече офиси в градове като Пловдив, Бургас и Варна. Според Станимира Пашова, мениджър офис площи в консултантската компания Forton, нивата на наемите в София остават по-ниски от други столици в региона като Скопие, Белград, Букурещ - 13 евро на кв.м. Във Варшава например цените са 24 евро на кв.м. От началото на 2014 г. досега незаетите площи в най-търсените офис сгради в българската столица падат от 7.5 на 3.5%, показват данни на компанията. В другите градове, развиващи аутсорсинг дейност в България, офис имотите се предлагат на нива между 4.5 и 10 евро на кв.м, докато вторичните локации във вторични градове в други страни от ЦИЕ достигат до 13-14 евро, коментира Пашова. Очакванията са цените да не се променят значително в следващата година, тъй като на пазара ще излизат нови проекти.

Източник: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/06/16/2778679_zaetite_v_bulgarskata_autsorsing_industriia_shte/

 
Стойно Чачов посрещна ирански инвеститори в Стрелча

ирански инвеститориПо инициатива на кмета на града Стойно Чачов в общината се проведе среща, свързана с инвеститорски интерес и обмяна на опит с розопроизводители на етерични масла от Иран. Делегация от 35 бизнесмени от провинция Кашан, ръководена от г-н Маночерх Собхани посети Стрелча и разгледа розоварната в града. По време на срещата стана ясно, че една от успешните практики в Иран е обединението на розопроизводителите в клъстер – създава се административен и управленски капацитет, обединени възможности за развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи дейности. Представителите на иранския клъстер, посетили Стрелча, бяха ръководени от председателя си г-н Мохсен Халладжи.

Източник: http://pa1.bg

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 253