Структурни фондове на ЕС
Общността осигурява финансовите средства за постигането на основните цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). Това е обобщаващото наименование за няколко различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от ЕО/ЕС. Всеки от тях има своя специфична област, макар че те работят съвместно. Когато се говори за СФ е важно е да се има предвид, че обхватът на това понятие се променя в хода на времето. 

Така например за периода 2000-2006 г. понятието Структурни фондове обхваща Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството и Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието. Кохезионният фонд, макар и много сходен, не се причислява към СФ от специалистите. Ето защо той винаги се споменава отделно в допълнение към тях. 

С реформата на Кохезионната политика на ЕС, предприета по инициатива на Европейската Комисия, за предстоящия период 2007-2013 г., понятието Структурни фондове ще обхваща два фонда. Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд.

Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР (The European Regional Development Fund - ERDF)

ЕФРР е създаден през 1975 г. Фондът е най-важният инструмент за провеждането на общата “регионална политика”, чиято цел е да допринесе за намаляване на различията между регионите в Общността. Фондът се прилага главно в национални програми за стимулиране на развитието, чрез безвъзмездни субсидии. Също така и при финансирането на: производствени инвестиции; създаване или модернизиране на инфраструктури, които допринасят за приспособяването на съответните региони; инвестиции за създаване на работни места, проекти за местно развитие и подкрепа на малки фирми; мерки, насочени към експлоатиране на потенциала на вътрешно регионалното развитие; инвестиции в областта на образованието и здравеопазването в региони, попадащи в дефиницията на Цел 1; финансиране на проучвания или пилотни схеми относно регионалното развитие на ниво Общност, особено, когато се отнасят до гранични райони на държавите-членки, туризъм, урбанистично развитие и култура. 

Европейски социален фонд - ЕСФ (The European Social Fund - ESF)

ЕСФ е създаден през 1958 г. Този фонд финансира мерки подпомагащи социалната политика. Мерките за постигане на висока заетост са една от важните политики на ЕС залегнала в договора от Амстердам. Основната му задача е осигуряването на финансова подкрепа за изпълнението на цел 2 и 3 в борбата с безработицата, насърчава връщането на безработните и необлагоделстваните групи към пазара на труда, главно чрез финансиране на мерки за обучение и на системи осигуряващи заетост. Финансирането по фонда конкретно допринася за: улесняване достъпа до пазара на труда; осигуряване на равни възможности на пазара на труда; развитие на уменията, способностите, повишаването на професионалната квалификация, преквалификация и т.н.; насърчаване създаването на работни места; финансиране на проучвания и пилотни схеми отнасящи се до аспекти, които са общи за няколко страни-членки.

Кохезионeн фонд (The Cohesion Fund)

Създаден е през 1993 г. като нов инструмент на финансовата солидарност с най-слабо развитите държави – членки на съюза. Предвиден е да финансира крупни инфраструктурни обекти и проекти свързани с опазването на околната среда.

Фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство - секция “Ориентиране” - ЕФОГСС (The European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF)

Създаден е през 1962 г. Основен инструмент за провеждане на Общата селскостопанска политика. Фондът финансира мерки за развитие на селските области и помощи за фермерите. В съответствие с принципите на член 39 на Договора за Европейската икономическа общност, финансовото съдействие по фонда е насочено конкретно към изпълнението на следните задачи: укрепване и реорганизиране на селскостопанските, и горските структури, включително тези за пазарна реализация и преработка на селскостопанските и горските продукти и облекчаване на природните затруднения в селското стопанство; осигуряване приспособяването на селскостопанското производство и насърчаване развитието на допълнителни дейности за фермерите от двата пола; подпомагане осигуряването на добър жизнен стандарт; подобряване развитието на социална мрежа в земеделските области, защитата на околната среда и опазването на природата (в това число чрез осигуряване на консервация на природните селскостопански ресурси); предоставяне на техническа помощ и информация, както и на подкрепа за проучвания и пилотни проекти за насърчаване на земеделското развитие на ниво Общност.

Фондът има две секции:

Секция “Гарантиране” - това е по-голямата част от фонда и е основен инструмент за гарантиране на цените на селскостопанска продукция;

Секция “Ориентиране” - служи за провеждане на структурната политика в селското стопанство, субсидира приспособяването на производството към пазара, подобряването на качеството и т.н.. 

Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството – ФИОР (The Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG) е създаден през 1993 г. Фондът е създаден в отговор на криза в сектора и е предвиден да съдейства за неговото преструктуриране, да подпомага адаптирането и модернизирането на риболовната индустрия.