Защо да инвестираме в България

Стабилна политическа среда:

 • член на НАТО
 • член на ЕС

Макроикономическа и финансова стабилност:

 • реален ръст на БВП - 6.0% (2008)
 • инфлация, годишно изменение - 7.8% (2008)
 • ниво на безработица - 6.3% (2008)
 • без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR
 • бюджетен излишък за предходните 5 години (3.0% за 2008)
 • инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции

Най-благоприятни данъци в ЕС:

 • 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица
 • 10% данък върху личните доходи
 • 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над € 5 млн., които създават най-малко 50 работни места
 • 2 годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения
 • възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност
 • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС)

Стратегическа географска позиция като мост между Европа и Азия

Работна ръка:

 • Високо квалифицирана, многоезична работна ръка
 • Най-конкурентни нива на работна заплата в Европа
 • 45,000 български студенти в Европа

Най-ниски оперативни разходи в Европа

Относително ниска цена на земята и на недвижимите имоти

Свободно движение на капитали

Възможност за изплащане до 1 година на минималната работна заплата и на социалните и здравните осигуровки за назначение на работа на млади хора и на хора в неравностойно положение чрез Агенцията по заетостта

Правителствена финансова подкрепа за приоритетни инвестиционни проекти

Отличен климат, природа, храна и гостоприемство

 

Стимули според закона за насърчаване на инвестициите

1. Информационно обслужване и съкратени административни срокове

2. Индивидуално административно обслужване

3. Възможност за придобиване без търг на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна или частна общинска собственост

4. Финансова подкрепа за професионално обучение на лица, за нуждите на инвестиционния проект

5. Финансова подкрепа за изграждане на елементи на прилежащата инфраструктура до границите на инвестиционния проект

6. Подкрепа на приоритетни инвестиционни проекти при изпълнени едно или повече от следните изисквания:

 • размерът на инвестицията да бъде най-малко три пъти по-голям от минималния за сертифициране на клас А
 • да създават заетост в необлагодетелствани райони или във високотехнологични дейности
 • да предвиждат изграждане на индустриални зони или технологични паркове