Мисия
ТУРСКО - БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКИ-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА /ТБТИК/ е доброволна, независима, неправителствена бизнес организация, създадена през 2004 година с цел да подпомага развитието на търговските и икономическите взаимоотношения между Република Турция и Република България. Мисията на Камарата се изразява в изпълнението на няколко основни цели :
 • да открива и създава нови възможности за бизнес между Турция и България;
 • да осигурява съдействие за намаляването на трудностите и пречките, които съществуват пред развитието на бизнеса между двете страни;
 • да съдейства за създаването и понататъшното развитие на междуфирмените и междуведомствените контакти между съществуващите в двете страни фирми и организации;
 • да организира бизнес форуми и различни тематични мероприятия с цел популяризиране на своите членове ;
 • да създава възможности за установяване на бизнес контакти между самите членове от една страна, и между членовете и други дружества от друга страна ;
 • да установява трайни взаимоотношения със сходни организации в страната и чужбина, с цел създаване нови възможности за своите членове ;
 • да подпомага своите членове, осигурявайки им бизнес услуги и консултации;
 • да информира членовете си посредством различни публикации и мероприятия;
 • да дава своя принос за увеличаване на търговския стокообмен между Турция и България ;
 • да играе съществена роля в развитието на регионалните икономически взаимоотношения;
 • да съдейства за изграждането на мрежова структура, както и за кооперирането между членовете с цел тяхната взаимна изгода;
 • да съдейства за разширяване на възможностите за международно икономическо сътрудничество в рамките на различни европейски фондове и програми ;
 • да съдейства за разрешаването на възникващите проблеми посредством намирането на реално действащи решения ;
 • да работи за насърчаването на създаване на смесени дружества с цел реализация на общи проекти в трети страни.

Камарата защитава интересите на своите членове и работи в тяхна полза като:

 • предоставя информация за двустранните търговско – икономически отношения и възможностите за развитие на стопанска дейност;
 • осъществява активни връзки с обществеността в полза на двустранните икономически отношения;
 • представлява членовете си пред държавни и обществени институции в България и Турция;
 • проучва условията за конкуренция на българския пазар и извършва браншови анализи;
 • работи в сътрудничество с търговски и индустриални камари в Турция и информира за актуалното търговско законодателство както в Турция, така и в България;
 • развива търговските контакти между двете страни;
 • участва в организацията на изложения, конференции, семинари, симпозиуми и двустранни срещи;
 • предлага услуги в областта на човешките ресурси.