Малки и средни фирми могат да получат субсидии за управленски софтуер

малки и средни предприятияМалките и средните предприятия вече могат да кандидатстват за европейски субсидии за проекти за въвеждане на системи за управление (ERP). Процедурата по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" беше открита в края на миналата седмица. По нея компания може да получи до 200 хил. евро безвъзмездно, а общият бюджет е 30 млн. евро, т.е. поне 150 дружества могат да се възползват от финансовата помощ. Документи се подават до 15 август.По-младите компании рядко посягат към покупка на ERP или CRM (за работа с клиенти) системи, защото е голям разход. Със субсидия те могат по-бързо да внедрят продукт, който да ги направи по-ефективни.
В процедурата "Развитие на управленския капацитет" могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия, които имат приключени поне три финансови години. Допустими са компании в широк кръг от сектори – от нискотехнологични до високотехнологични производства, както и софтуерни компании, развойни звена, медийни дружества и т.н. Не могат да кандидатстват дружества, които работят в сферата на селското стопанство и рибарството.Този път от процедурата са изключени големите компании, тъй като участието им в предишния програмен период беше отчетено като пречка за малките и средните предприятия. Така таванът за кандидатите сега е да имат до 250 служители и годишен оборот до 97.5 млн. лв. или активи до 84 млн. лв.С европейско финансиране по схемата компаниите могат да въведат и сертифицират системи за управление, да получат СЕ маркировка на продукти, да въведат добри производствени практики или да направят реинженеринг на бизнес процесите си, както и да закупят необходимото оборудване или софтуер. Към допустимите дейности, предвидени в първоначалния вариант на документите, е добавена и още една – дейности по листване на борсата.Финансирането се отпуска по режим de minimis, като субсидията за отделен проект е между 50 хил. лв. и 391 166 лв. Безвъзмездната финансова помощ може да бъде до 70% от разходите по проекта.
Освен възможността за покриване на разходи по емитирането и пласирането на ценни книжа от непублични в момента дружества в документите са направени още няколко промени след публикуването им за обществено обсъждане в края на април. Понижен е минималният размер на нетните приходи от продажби, който компаниите трябва да имат, за да кандидатстват за финансиране. Така прагът за микропредприятията става 210 хил. лв. общо за последните три години, а не 250 хил. лв., както беше в първоначалния вариант. Сумите за останалите групи компании се запазват – съответно 750 хил. и 3 млн. лв. за малките и средните.Въведено е и ограничение за сумата, която може да бъде отделена по проекта за реинженеринг на процесите, който се извършва задължително от външен консултант. Според Българската асоциация на консултантите по европейски програми, ако не се определи лимит, "схемата може да се превърне в инструмент за финансиране на проекти за нереален реинженеринг на стойност например 480 хил. лв. и грант 390 хил. лв.". Този аргумент е приет от управляващия орган и е добавено изискване разходите за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите да не надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.Има малка промяна и в критериите за оценяване, като крайният максимален брой точки става 90 вместо 100. Така, за да "премине чертата", един проект трябва да получи поне 54 точки. Преференции има за проекти, които ще се изпълняват в Северозападна България, както и за такива, с които ще се въвеждат системи за управление на околната среда.

Източник: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/06/20/2780783_malki_i_sredni_firmi_mogat_da_poluchat_subsidii_za/