back

Административен капацитет

Описание:

Това е програма за модернизация на българската държавна администрация и подобряване на работата на органите на съдебната власт и на структурите на гражданското общество за периода 2007 – 2013 г. Тя се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от националния бюджет.

Чрез изпълнението и се цели подобряване нa работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Приоритетна ос I: Добро управление

Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси

Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на

електронното управление

Приоритетна ос IV: Техническа помощ

Бенефициенти:

Министерство на Държавната Администрация и Административната Реформа, Институт по публична администрация и европейска интеграция, централни, областни и общински администрации, Министерски Съвет, централни, областни и общински администрации, Омбудсман, местни обществени посредници, Министерство на Финансите, Агенция по обществени поръчки, Комисия за защита на конкуренцията

Бюджет:  общ бюджет 180 млн. 780 хил. евро

 

За повече информация: http://www.opac.government.bg/

back