back

Транспорт

Описание:

Целта на Секторната оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. е развитието на

железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на

комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз

и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за

постигне на устойчивост на българската транспортна система.

Устойчивата транспортна политика е един от съществените аспекти на програмата.

Приоритетни оси

Приоритетна ос 1 – Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-

европейските и основните национални транспортни оси

Приоритетна ос 2 – Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспртони оси

Приоритетна ос 3 – Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари

Приоритетна ос 4 – Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища

Приоритетна ос 5 – Техническа помощ

Бенефициенти:

Фонд Републиканска пътна инфраструктура, Община София; Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Управляващия орган на СОПТ

Бюджет:  общ бюджет 2 млрд. 3 млн.евро

 

За повече информация: http://www.optransport.bg/

back