back

Околна среда

Описание:

ОП съдейства за засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед постигане на висок и устойчив растеж и реазвитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

Приоритетни оси

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие

Приоритетна ос 4: Техническа помощ

Бенефициенти:

Общински администрации, ВиК дружества, басейновитe дирекции, регионални асоциации/ сдружения на общини, дирекции/отдели в рамките на Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието и продоволствието, администрации управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации

Бюджет:  общ бюджет 1 млрд. 800 млн.евро

 

За повече информация: http://ope.moew.government.bg/

back