back

Програма за развитие на селските райони

Описание:

 • Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост.
 • Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони.
 • Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони.

Приоритетна ос 1: Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост

 • Преструктуриране и модернизиране на технологичната база и насърчаване на иновациите
 • Подкрепа за адаптиране на структурата на стопанствата и за кооперирането
 • Повишаване на знанията и подобряване на човешкия потенциал

Приоритетна ос 2: Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони

 • Разширяване на устойчивото управление на земеделските земи
 • Насърчаване на устойчивото управление на горите и земите покрити с гори

Приоритетна ос 3: Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони

 • Подобряване на качеството на живот в селските райони
 • Насърчаване на разнообразяването на възможностите за заетост в селските райони

Приоритетна ос 4: Изграждане на местен капацитет и подобряване на местното управление, прилагане на подхода Лидер

 • Създаване на местен капацитет за прилагане на подхода Лидер
 • Подкрепа за прилагане на стратегии за местно развитие

Бенефициентите са Земеделски стопани – физически или юридически лица, които могат да кандидатстват по повече от една мярка на ПРСР, ако отговарят на условията за допустимост и приоритетите на мерките, микро, малки или средни предприятия, общини от селските райони и др.

Ще се прилагат ограничения за допустимост на кандидатите по всяка конкретна мярка.

Бюджет: общ бюджет 3 млрд.240 млн. евро

 

За повече информация: http://www.mzh.government.bg/Default.aspx?lang=1&lmid=0

back