back

Развитие на сектор Рибарство

Описание:

Стратегическата визия за сектора е насочена към превръщането му в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчивото развитие на рибарството, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.

За постигане стратегическата визия, Оперативната програма има четири основни цели,

обвързани с единадесет специфични цели:

Цел 1: Да се осигури конкурентоспособност и устойчивост на сектор “Рибарство”;

Цел 2: Да се развие пазара на продуктите от риболов и аквакултурно производство;

Цел 3: Да се подкрепи устойчивото развитие на рибарските области и да се подобри качеството на живот в тях;

Цел 4: Да се подпомогне изпълнението на Оперативната програма в рамките на

Общата политика по рибарството на ЕС.

Приоритетна ос 1: Мерки за приспособяване на българския риболовен флот

Бенефициенти:

  • собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, както и рибари, работещи в рибарския сектор, ангажирани на риболовен кораб или на лодка за дребномащабен крайбрежен риболов за период от 12 месеца като рибари или професионални рибари, на кораби прекратили своята дейност или сменили предназначението си.

Приоритетна ос 2: Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Бенефициенти :

  • Частни компании; Публични и публично-частни компании; Асоциации или организации на производителите, Физически лица, Ветеринарни власти, Собственици на кораби за риболов във вътрешни водоеми,

Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес

Бенефициенти :

  • Организации признати от Министъра на земеделието и продоволствието като Организации на производителите; Асоциации; Частни компании; Обществени организации и организации с нестопанска цел, екологични организации; местни власти (общини); други обществени организации, преработвателни и пазарни организации; търговци на едро, пазари на дребно и едро, частни фирми

Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските области

Бенефициенти :

  • Рибарски групи сформирани по целевите области определени от ИАРА; рибарски групи, избрани съгласно процедурата по конкурентен подбор

Бюджет: Общ бюджет – 106, 7 млн. Евро

 

За повече информация: http://oprsr.government.bg/

back