back

Развитие на човешките ресурси

Описание:

Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Приоритетна ос 1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването

 • Привличане и задържане на повече хора в заетост и модернизиране на системите за социална защита

Бенефициенти:

 • образователни и обучаващи институции и организации, работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, НПО, центрове за информиране и професионално обучение, институции за професионално ориентиране.
 • микропредприятия, консултантски фирми, НПО, центрове за развитие на предприемачеството, браншови организации, социално-икономически партньори, образователни и обучаващи институции и организации

Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите 

 • Подобряване адаптивността на работниците и предприятията и гъвкавостта на пазара на труда

Бенефициенти:

 • образователни и обучаващи институции и организации, работодатели,браншови организации, социално-икономически партньори, изследователски центрове, НПО.

Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

 • Привличане и задържане на повече хора в заетост и модернизиране на системите за социална защита
 • Повишаване инвестициите в човешки капитал чрез по-добро образование и обучение
 • Административен капацитет

Бенефициенти:

 • МОН, НАПОО, ЦКОКО, НАЦИД, ЦИОО, ЦРЧР, Национален педагогическицентър, Национален институт за обучение на директори, образователни, обучителни и научни институции, научни организации, социално-икономически партньори, центрове за професионално обучение, общини, работодатели, браншови организации.

Приоритетна ос 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение

 • Подобряване адаптивността на работниците и предприятията и гъвкавостта на пазара на труда
 • Повишаване инвестициите в човешки капитал чрез по-добро образование и обучение

Бенефициенти:

 • МОН, образователни и обучителни институции, детски градини, НПО, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, общини, ресурсни центрове, центрове за професионално обучение, извънучилищни педагогически учреждения, Национален педагогически център, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, работодатели и браншови организации

Приоритетна ос 5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика

 • Привличане и задържане на повече хора в заетост и модернизиране на системите за социална защита
 • Подкрепа за поддържане на здрава работна сила
Бенефициенти:
 • СП, АХУ, ДАЗД, НПО, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, доставчици на социални услуги, консултантски фирми, работодатели, общини, социално-икономически партньори и други, Министерство на здравеопазването, доставчици на здравни услуги, публични лечебни заведения, медицински университети

 

Приоритетна ос 6. Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда,социалните и здравните услуги

 • Привличане и задържане на повече хора в заетост и модернизиране на системите за социална защита
 • Подобряване адаптивността на работниците и предприятията и гъвкавостта на пазара на труда
 • Подкрепа за поддържане на здрава работна сила

Бенефициенти:

 • институции на пазара на труда на национално и регионално равнище, контролни органи, институции, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, МТСП и второстепенните му разпоредители, Министерство на здравеопазването и второстепенните му разпоредители, ангажирани в сферата на социалните и здравните услуги, ДАЗД и др

 

Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество

 • Привличане и задържане на повече хора в заетост и модернизиране на системите за социална защита
 • Подобряване адаптивността на работниците и предприятията и гъвкавостта на пазара на труда
 • Повишаване инвестициите в човешки капитал чрез по-добро образование и обучение
 • Административен капацитет
 • Подкрепа за поддържане на здрава работна сила

Бенефициенти:

 • държавни институции, УО, МЗ, социално-икономически партньори, НПО, общини, социални предприятия, общностни центрове, представители на различни общности, образователни, обучителни и научни институции, научни организации, работодатели, браншови и секторни организации и др.

 

Бюджет:  общ бюджет 1млрд. 200 млн.евро

 

За повече информация: http://ophrd.government.bg/

Актуални обяви:

Подробна информация за активните поръчки е достъпна замо за членовете на Турско-Българска Търговско-Индустриална Камара
|    ВХОД    |    РЕГИСТРАЦИЯ    |

back