Регистрация на фирма в Турция

Регистрация в Търговския регистър

В Турция няма изискване в капитала или в ръководството на дружество с чужди капитали част от капитала или от ръководството да е от Турция. Дружество може да бъде регистрирано със 100% чужди капитали. Съществуват обаче известни ограничения за чужди инвеститори, които в качеството на юридически лица желаят да придобият недвижими имоти или други вещни права. С последните поправки в законодателството дружества с чужди капитали могат да извършат този род инвестиции ако са изрично изписани в предмета и целите описани в дружествения договор.

Първа стъпка за стартиране на бизнес в Турция е попълване на „Формуляр за регистрация на бизнес” в местната Службата за търговски регистри, намираща се в структурата на местната Търговска палата.

За регистрация е необходимо в Службата за търговски регистри да бъдат подадени следните документи (документите се променят според това дали съдружниците са юридически или физически лица) :

 • Нотариално заверен дружествен договор
 • Вносна бележка от банката, ако съдружниците внасят капитала в момента на регистрацията
 • Банкова квитанция удостоверяваща плащане в размер на 0,04 % от заявения капитал, извършено към Фонда за защита на конкуренцията
 • Образец от подписа и копие на лична карта на лицата упълномощени да представляват и управляват дружеството
 • За акционери, които са физически лица снимка и копие от паспорта

Регистрация в данъчната служба  

Един ден преди датата на регистрация трябва да се подаде молба за регистрация в данъчната служба по място на регистрация на дружеството. Издава се данъчен номер и  данъчните книги на дружеството се заверяват от нотариус. Нотариално завереният договор за наем се подава в данъчната служба заедно с образеца на подпис.

С тези дейности по регистрация приключва учредяването на дружеството, което може да започва дейността си. Посочените дейности се извършват за приблизително 2-3 дни.

Молба до Главна Дирекция Чужди Капитали

След приключването на процеса по регистрация дружеството подава молба до Главна Дирекция Чужди Капитали.

Международните компании могат да развиват своята дейност в Турция под различни форми, според своите стратегии за развитие на инвестициите. Най-често практикуваните форми в Турция са следните :

 • Дружество с ограничена отговорност (Ltd. Şti.)

ООД се учредява от най-малко 2 и най-много 50 съдружници, които могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Минималният капитал е 5 000 турски лири (около 4200 Американски долари). Всеки съдружник е длъжен да заяви капитал в размер най-малко на 25 турски лири или друг размер кратно на 25. ООД не може да развива дейност в областите на банкерството и застраховането.

 • Акционерно дружество (A.Ş.)

АД се учредява от най-малко 5 физически или юридически лица. Минималният размер на акционерно дружество е 50 000 турски лири (около 42 000 Американски долари). Номиналната стойност на акциите не може да е по-малко от 0,01 турски лири.

 • Клонове на фирми

Клон на дадено чуждестранно дружество не е отделно юридическо лице. Официалноот наименование на клона трябва да съдържа израза „клон”. Клоновете на чуждестранни банки и застрахователни дружества подлежат на специални правила. За клонове на фирми няма изискване за минимален капитал.

 • Контактни бюра

Контактните бюра имат специален статут в Турция. Не се разрешава да извършват търговска дейност. Дейността им в Турция е ограничена до събиране на информация за възможностите за инвестиции в Турция и проучване на пазара.

Получаване на разрешение за работа в Турция  

Молбата за разрешение за работа в Турция може да се подаде в Турция или от чужбина:

 • Чужденци, живущи извън Турция могат да подадат документи в Посолствата на Република Турция в страните, в които живеят.
 • Чужденци, притежаващи валидно разрешително за пребиваване в Турция (с изключение на студентите) с валиден срок най-малко 6 месеца, могат да подадат молба директно в Министерството на труда и социалната политика.
 • Издаването на разрешението отнема 6-8 седмици.
 • В случай, че подадената молба бъде одобрена резултатът се известява чрез телефонно обаждане или e-mail.
 • Такса за издаване на работна виза (не се връща)
 • Такса за обработка на разрешителното за работа (не се връща)
 • Чужденци, притежаващи разрешително за работа и работна виза са задължени в срок до 30 дни след влизането в Турция да подадат молба за разрешително за пребиваване в Отдел Чужденци на Главна дирекция Сигурност 

Чужденци подали документи за разрешение за работа в Турция  

Чужденци, притежаващи валидно разрешително за пребиваване в Турция (с изключение на студентите) с валиден срок най-малко 6 месеца, могат да подадат молба директно в Министерството на труда и социалната политика.

 • Молба за разрешение за работа адресирана до Министерство на труда и социалната политика
 • Формуляр-заявление на чужденец
 • Нотариално заверен превод на турски език на паспорта
 • Нотариално заверен превод на турски език на диплома
 • Автобиография
 • Писмена молба за разрешение за работа, изготвена от институцията, в която ще бъде зает чужденеца
 • Заверен документ, удостоверяващ баланса и отчетите за приходи-разходи  за предходната година
 • Когато става въпрос за директни инвестиции, Вестник за търговски   регистри или заверено от фирмата копие, удостоверяващо актуалния капитал и структурата на акционерите на дружеството
 • В случай, че лицето е архитект или инженер, Министерството на труда и социалната политика изискват съгласието на Съвета по висше образование и Турската камара на архитектите и инженерите

Стимули за инвестиции

В насърчителната система често се правят изменения, които целят успоредно с насърчаването на инвестициите в областта на производството, услугите и енергетиката, да се насърчава и износа. Местните и чужди инвеститори могат да се възползват равнопоставено от следните стимули :

A. Общ режим за насърчаване на инвестициите

B. Стимули за инвестициите в големи размери

C. Регионални и отраслови стимули

D. Стимули за насърчаване на заетостта

E. Подкрепа за изследователско-развойна дейност

F. Стимули за малки и средни предприятия

G.Програма Индустриална теза

H.Кредити за проекти за развитие на технологии

I. Подкрепа за обучение

J. Държавни стимули за износа