back

Конкурентноспособност

Описание:

Това е основният програмен документ за изпълнение на политиката за икономическо и социално сближаване и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Целта на подкрепата е да развие потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес, да допринесе за увеличаване на икономическия ефект и да подпомогне необходимите структурни промени с оглед постигането на устойчив напредък и приемливо сближаване в края на програмнияпериод. За постигане на тези цели се предвижда подкрепа за развитие на производителността на малките и средни предприятия, както и за развитие на иновациите и новите технологии, и за подобряване на бизнес средата.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”  

 • Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията;
 • Защита на индустриалната собственост на българските предприятия и изследователски организации;
 • Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса.

Бенефициенти:

 • стартиращи фирми, съществуващи предприятия или кооперации, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • университети и научноизследователски институции, обшини, НПО, предприятия.

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда”

 • Модернизация на технологиите и управлението в МСП
 • Осигуряване на по-достъпни и качествени консултантски и информационни услуги за бизнеса
 • Намаляване на енергоемкостта и разнообразяване на енергийните източници
 • Укрепване на производствения капацитет и достъпа до пазари чрез използване на предимствата на бизнес кооперирането.

Бенефициенти:

 • предприятия или кооперации, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • мрежи и организации, предоставящи консултантски, информационни и др. услуги на бизнеса, местни и регионални власти, НПО, консултантски организации, съществуващи бизнес инкубатори.
 • нововъзникващи или вече съществуващи клъстери

Приоритетна ос 3 “Финансови инструменти за развитие на предприятия”

 • Подобряване на достъпа до капитал за развитие за ММСП
 • Осигуряване на финансиране за високорискови инвестиции, главно свързани с иновационни дейности

Бенефициенти:

 • организации (обществени и търговски или неправителствени организации), опериращи като гаранционни фондове или като микро- кредитни фондове, банки предоставящи микрокредити; фондове за рисков капитал, организации, управляващи мрежа от бизнес ангели.

Приоритетна ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

 • Промоция на предимствата на България като инвестиционна дестинация
 • Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия
 • Подобряване на националната инфраструктура по качество

Бенефициенти:

 • БАИ, ИАНМСП, предприятия с експортен потенциал, ИА „Сертификация и изпитване”, ИА „Българска служба за акредитация”, публични и частни лаборатории за калибриране и изпитване, публични и частни органи по инспекция и сертификация, органи за оценка на съответствието.

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

Бюджет:  общ бюджет 1 млрд. 120 млн.евро

 

За повече информация: http://www.opcompetitiveness.bg/bg/index.html

 

Активни обяви:

Подробна информация за активните обяви е достъпна само за членовете на Турско-Българска Търговско-Индустриална Камара
|    ВХОД    |    РЕГИСТРАЦИЯ    |

back