Регистрация на ЕТ

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

І. Общи положения

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България и актовете по неговото прилагане.

Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност.

ІІ. Компетентен орган за вписване на ЕТ в търговския регистър

Търговският регистър се води от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на ЕТ може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно ЗТР няма изискване регистрацията на ЕТ да бъде в териториалното звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Практически това дава възможност на едно лице да регистрира ЕТ със седалище и адрес на управление например в град Варна, като подаде заявление за вписване в търговския регистър в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Пловдив или град София и т. н.

ІІІ. Производство по вписване на ЕТ в търговския регистър

1. Заявител

Вписването на ЕТ се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ. Вписването на ЕТ се заявява лично от търговеца, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно. С оглед вписването на ЕТ и свързаните с него обстоятелства в търговския регистър, търговецът е задължен да посочи в заявлението своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер.

2. Заявление. Форма на заявлението

Заявлението за регистриране на ЕТ може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване условията и реда на ЗЕДЕП. В този случай едноличният търговец следва да подпише заявлението с универсален електронен подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като документите се представят заедно със заверен превод на български език.

3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване

Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на ЕТ) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на ЕТ най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрира физическо лице като ЕТ се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му.

4. Подлежащи на вписване обстоятелства

Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно ЕТ са посочени в заявлението в съответни полета, обединени в група "Основни обстоятелства" и са както следва:

- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което едноличният търговец упражнява дейността си и се подписва без да се посочва правната форма;

- поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;

- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;

- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на едноличния търговец;

- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;

- поле № 18 "Физическо лице-търговец", в което се посочват името и единният граждански номер на физическото лице-търговец;

5. Необходими документи към заявлението за вписване на ЕТ

При първоначална регистрация на ЕТ към заявлението се прилагат:

- образец от подписа на търговеца;

- ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;

- декларация от едноличния търговец, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец (чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ);

ІV. Такси

Във връзка с процедурата по регистрация на ЕТ се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 35 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

V. Образци

Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец (А1)

 

Регистрация на ООД

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

І. Общи положения

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е дружество, което се образува от две или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Капиталът на ООД се състои от вноските на съдружниците. Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който се сключва в писмена форма. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД". Капиталът на дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев.

ІІ. Компетентен орган за вписване на ООД в търговския регистър

Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на ООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Няма изискване регистрацията на ООД да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Практически това дава възможност заявление за вписване на ООД със седалище и адрес на управление в град Варна да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд - град Пловдив или София и т. н.

ІІІ. Производство по вписване на ООД в търговския регистър

1. Заявител

Вписването на ООД се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ. Вписването на ООД се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

2. Заявление. Форма на заявлението

Заявлението за регистриране на ООД е по образец, и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно ЗЕДЕП. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване

Заявленията за вписване на ООД се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му. Отказът да се регистрира ООД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.

4. Подлежащи на вписване обстоятелства

Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно ООД са посочени в заявлението в съответните полета, обединени в групи, които са както следва:

А. Група "Основни обстоятелства" със следните полета :

- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност без да се посочва правната форма;

- поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница (попълването на това поле не е задължително);

- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;

- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;

- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 ДР ЗРБ, като попълването на това поле не е задължително;

- поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;

- поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);

- поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството;

- поле № 17 "Специални условия", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в дружествения договор е уговорен срок;

- поле № 19 "Съдружници", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружниците, както и размерът на дяловото им участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване);

Б. Група "Капитал" със следните полета:

- поле № 31 "Размер", в което се посочва размерът на капитала;

- поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;

- поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.

5. Необходими документи към заявлението за вписване на ООД

Към заявлението се прилагат:

А. По група "Основни обстоятелства":

- дружественият договор;

- документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);

- решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;

- решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;

- нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя/управителите;

- съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности нормативен акт предвижда изискване за разрешение на държавен орган;

- други документи, предвидени със закон;

Б. По група "Капитал":

- при парична вноска - документът за внесен в банката капитал;

- при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264, ал. 1 ДОПК (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при апортиране на вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писмено съгласие на вносителя на апорта с описание на вноската и нотариалната заверка на подписа му;

- другите документи съгласно изискванията на закон.

IV. Такси

Във връзка с процедурата по регистрация на ООД се заплаща държавна такса за вписване в търговския регистър в размер на 160 лв., а по заявлението за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

При подаване на заявлението за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност (А4) по електронен път таксата е в размер на 110 лв.

При подаване на заявление за запазване на фирма (Д1) по електронен път, таксата е в размер на 35 лв.

V. Образци

Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност (А4)

Учредителен протокол на дружество с ограничена отговорност

Декларация по чл. 142 от Търговския закон на управител на ООД

Образец от подписа на управител на дружество с ограничена отговорност

Договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност

Заявление за запазване на фирма (Д1)

 

Регистрация на АД

РЕГИСТРИРАНЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

І. Общи положения

Според легалната дефиниция на акционерното дружество - акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на направените вноски, без да отговарят с личното си имущество. Сборът на акциите в АД формират неговия капитал. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението "акционерно дружество" или съкращението "АД". Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица. Минималната стойност на капитала на АД е 50 000 лева. Минималният размер на капитала, необходим за извършване на банкова или застрахователна дейност или дейност по доброволно здравно осигуряване или друга специална дейност, се определя с отделен закон. Уставът на АД трябва да съдържа реквизитите съгласно чл. 165 ТЗ.

ІІ. Компетентен орган за вписване на АД в търговския регистър

Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на АД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно ЗТР няма изискване регистрацията на АД да бъде в съответното териториално звено на агенцията на територията на окръжния съд, където е и седалището на търговеца.

ІІІ. Производство по вписване на АД в търговския регистър

1. Заявител

Вписването на АД се заявява от членовете на съвета на директорите (при едностепенна система на управление на АД) или на управителния съвет (при двустепенна система на управление на АД) или овластен от устава или упълномощен член на органите на управление на АД, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

2. Заявление. Форма на заявлението

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА АД е по образец, който може да бъде подаден както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване

Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистриране на АД) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за регистрация на АД най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрира АД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му.

4. Подлежащи на вписване обстоятелства

Подлежащите на вписване обстоятелства относно АД се посочват в заявлението по образец в полета, обединени в групи, както следва:

А. Група "Основни обстоятелства" със следните полета:

- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;

- поле № 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;

- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на акционерното дружество, а по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;

- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на акционерното дружество;

- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;

- поле № 10 "Представители", в което се посочват името/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ на лицата, представляващи дружеството, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, представляващи юридическото лице - представител;

- поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);

- поле № 12 "Съвет на директорите", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на съвета на директорите;

- поле № 13 "Управителен съвет", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на управителния съвет;

- поле № 14 "Надзорен съвет", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на надзорния съвет;

- поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството;

- поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например холдингово дружество, публично дружество, цел);

- поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при еднолично акционерно дружество се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала (при учредяване на еднолично акционерно дружество);

- поле № 24а "Скрита непарична вноска", в което се отбелязва обстоятелството, че е взето решение на общото събрание на акционерите по чл. 73б от Търговския закон;

Б. Група "Капитал" със следните полета:

- поле № 31 "Размер", в което се посочват размерът на капитала;

- поле № 31а "Акции", в което се посочват видът, броят и номиналната стойност на акциите, правата за отделните класове акции и особените условия за тяхното прехвърляне;

- поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;

- поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.

5. Необходими документи към заявлението за вписване на АД

Към заявлението се прилагат:

А. По група "Основни обстоятелства":

- УСТАВЪТ, съответно учредителният акт (при учредяване на еднолично АД);

- ПРОТОКОЛЪТ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ съгласно чл. 163, ал. 4 от Търговския закон;

- документът, установяващ учредяването на юридическо лице - акционер, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в учредяването на акционерното дружество (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - учредител, което не е вписано в търговския регистър);

- решението на съответния орган на юридическо лице - акционер, за участие в акционерното дружество;

- протоколът от заседание на надзорния съвет за избор на членове на управителния съвет (при двустепенна система на управление);

- ако уставът допуска член на съвет да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в съвета, както и документът, установяващ учредяването на юридическото лице и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решението, ако лицето не е учредено по българското право или не е вписано в търговския регистър;

- ПРОТОКОЛЪТ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪОТВЕТНО УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ, за избор на лица, които да представляват дружеството;

- за учредителите - юридически лица - решението на компетентен орган да се участва в учредяването на акционерното дружество;

- списъкът на лицата, записали акции при учредяването, удостоверен от управителния съвет или от съвета на директорите;

- ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон от учредителите;

- нотариално завереното съгласие и ДЕКЛАРАЦИЯТА по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон от членовете на органите на управление на дружеството;

- нотариално завереното съгласие и ОБРАЗЕЦЪТ ОТ САМОРЪЧНИЯ ПОДПИС на лицата, овластени да представляват дружеството, както и декларациите за съответствие с изискванията на чл. 22 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала на лицата в случаите на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала;

- лицензът или разрешението за извършване на банкова, застрахователна дейност, дейност на регулиран пазар на финансови инструменти, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и други дейности, за които отделен закон предвижда това;

- документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност за член на управителен орган съгласно изискванията на закон;

- други документи съгласно изискванията на закон;

Б. По група "Капитал":

- при парична вноска - документът за внесен в банката капитал;

- при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателства, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при апортиране на вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му.

ІV. Такси

Във връзка с процедурата по регистрация на АД се заплаща такса за вписване в търговския регистър на акционерно дружество. За вписване на еднолично търговско дружество таксата е в размер на 460 лв., за вписване на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност - 1700 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

V. Образци

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество (А5)

Устав на акционерно дружество

Протокол от учредително събрание на акционерно дружество

Протокол от заседание на съвета на директорите/надзорния съвет на акционерно дружество

Декларация по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон

Декларация по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

Образец от подписа на член на съвета на директорите/управителния съвет на акционерно дружество

 

Регистрация на клон

РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ

І.  Общи положения

Съгласно ТЗ всяко чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, може да регистрира клон на чуждестранно лице на територията на страната. Клонът на чуждестранно лице не е юридическо лице по смисъла на българското законодателство, но има свое седалище и адрес на управление, управители, обособено имущество, както и пасивна процесуална легитимация. Фирмата на клона включва фирмата на търговеца и добавката "клон". Клонът на чуждестранно лице води търговски книги като самостоятелен търговец. Клоновете на чуждестранни лица съставят и баланс. По спорове, произтичащи от преки отношения с клон, исковете могат да се предявяват срещу търговеца и по седалището на клона.

ІІ. Компетентен орган за вписване на клон на чуждестранно лице в търговския регистър

Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на клон на чуждестранно лице може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно ЗТР няма изискване регистрацията на клон на чуждестранно лице да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището му. Практически това дава възможност заявление за вписване на клон на чуждестранно лице със седалище и адрес на управление в град Варна да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Пловдив или София и т. н.

ІІІ. Производство по вписване на клон на чуждестранно лице в търговския регистър

1. Заявител

Вписването на клон на чуждестранно лице - търговец се заявява от представители на чуждестранното лице - търговец, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

2. Заявление. Форма на заявлението

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ е съгласно образец и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно ЗЕДЕП. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване

Заявленията за вписване на клон на чуждестранно лице се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на клон на чуждестранно лице най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрира клон на чуждестранно лице се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на клона в 7-дневен срок от връчването му.

4. Подлежащи на вписване обстоятелства

Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец се посочват в заявлението по образец в полета, обединени в група "Основни обстоятелства", както следва:

- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което клонът на чуждестранния търговец извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;

- поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;

- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на клона на чуждестранния търговец; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;

- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на клона на чуждестранен търговец;

- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на клона на чуждестранен търговец, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;

- поле № 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, които управляват клона на чуждестранния търговец, и обемът на представителната им власт;

- поле № 11 Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване от лицата, които управляват клона на чуждестранния търговец ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато клонът се представлява само от едно лице;

- поле № 54 "Обем на представителна власт", в което се посочва обемът на представителната власт на лицата, които управляват клона на чуждестранния търговец;

- поле № 22 "Чуждестранен търговец", в което се посочват правната форма и фирмата или наименованието на чуждестранния търговец; регистърът и номерът, под който чуждестранният търговец е вписан (ако приложимото право го предвижда); правото на държавата, което се прилага за чуждестранния търговец (ако приложимото право е на държава член на Европейския съюз, в това поле се отбелязва "ЕС"); името на лицето, което представлява чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), начинът на представляване, както ликвидаторите и синдиците, и техните правомощия; заличаването на чуждестранния търговец (при заявяване на това обстоятелство се отбелязва "заличен").

5. Необходими документи към заявлението за вписване на клон на чуждестранно юридическо лице

Към заявлението се прилагат:

- документът, установяващ съществуването на чуждестранното лице (ако е юридическо лице), правото му да извършва търговска дейност според националния си закон, името на лицата, които представляват чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;

- решението на чуждестранния търговец за откриване на клон;

- ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;

- учредителният акт, договорът или уставът на чуждестранния търговец, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранен търговец;

- пълномощното с нотариална заверка на подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец;

- нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец;

- документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;

- другите документи съгласно изискванията на закон.

ІV. Такси

Във връзка с процедурата по регистрация на клон на чуждестранно лице се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 430 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

V. Образци

Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец (А8)